Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực Sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ”

        Chiều ngày 22/11/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực Sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ” theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến, Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch. Đề tài do Công ty Cổ phần Sông Ba chủ trì thực hiện, ThS. Phạm Phong làm chủ nhiệm.

        

ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đang phát biểu ý kiến tại cuộc họp

        Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ hiện đã được bổ sung, hiệu, chỉnh thành 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

        Mục tiêu của đề tài nhằm đề ra được công cụ, phương pháp quản lý, vận hành xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Ba theo thời gian thực bao gồm cả yếu tố mực nước triều tại vùng biển Phú Yên; đảm bảo thời điểm xả lũ, lưu lượng xả của từng hồ trong hệ thống liên hồ để lũ đến hạ du hợp lý, êm như lũ tự nhiên, mực nước hạ du thấp nhất và hồ đầy nước cuối trận lũ.

ThS. Phạm Phong, chủ nhiệm nhiệm vụ đang trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài trước các thành viên trong Hội đồng

ThS. Phạm Phong, chủ nhiệm nhiệm vụ đang trình bày mô phỏng trước các thành viên trong Hội đồng

        Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhóm thành viên thực hiện đề tài đã bố trí được các trạm đo mưa, đo mực nước trên sông; từ kết quả thu được từ các trạm đo nhóm đã thiết lập được mô hình tính toán dự báo lưu lượng dòng chảy lũ cho lưu vực sông Ba; từ dữ liệu đã phân tích được, nhóm đã xây dựng mô hình dự báo dòng chảy trên phần mềm HEC-HMS và phần mềm tính toán lũ từ lượng mưa theo đường cong lượng mưa/ giờ.

        Hiện nay, các hồ chứa trên luu vực sông Ba đã thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo Nghị định 38/2016/NÐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Nghị định 114/2018/NÐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; quan trắc giám sát tự động trực tuyến các thông số mực nước hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng phát điện theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các số liệu quan trắc được cập nhật, báo cáo dưới nhiều hình thức đến các cơ quan quản lý khác nhau. Khi đồng bộ, liên thông các số liệu báo cáo của các hồ chứa đến các cơ quan quản lý vào cơ sở dữ liệu của phần mềm vận hành liên hồ theo thời gian thực sẽ mang lại hiệu quả rất lớn trong vận hành điều tiết liên hồ giảm lũ cho hạ du thuộc khu vực tỉnh Phú Yên.

TS. Hoàng Anh Sơn, Phó phòng Tài nguyên nước mạch, Viện địa lý – Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến nhận xét kết quả thực hiện đề tài

         Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, Nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất các hướng phát triển của đề tài để kết quả thực hiện được ứng dụng rộng rãi, phổ biến hơn như: Nghiên cứu kết nối lấy số liệu tự động các số liệu quan trắc mưa chuyên dùng trên lưu vực; Phát triển trên điện thoại di dộng để nắm bắt và điều hành tiện dụng; Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngập lụt vùng hạ du sông Ba thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên kết nối với chương trình vận hành liên hồ để nhanh chóng xác định vùng ngập tương ứng với các tình huống mưa, lũ và quyết định vận hành thực tế. Kết quả hiển thị trên ứng dụng Webgis để cơ quan phòng chống thiên tai các cấp, chính quyền địa phương phản ứng được ngay với các tình huống vận hành thực.

          Với kết quả đó, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và xếp loại đạt, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm và cơ quan chủ trì chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

          Được biết, ngày 18/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 878/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, bao gồm các hồ:  Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M’lá, ĐăkSrông, ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 2A, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2018 và thay thế Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 7/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và Quyết định 282/QĐ-TTg ngày 01/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

        Những năm qua, chế độ khí hậu có nhiều sự thay đổi nên đã chi phối đến chế độ dòng chảy sông ngòi, trong đó có lưu vực sông Ba. Khi chưa có các hồ chứa trên lưu vực thì việc phòng chống, cắt giảm lũ cho hạ du là không thể thực hiện được và hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, sau khi các hồ chứa thủy điện trên lưu vực được xây dựng đã mang lại biện pháp công trình để điều tiết giảm lũ. Ðể làm được việc này trước tiên phải dự báo được lũ trên lưu vực và có công cụ phần mềm để tính toán điều tiết liên hồ nhằm cắt giảm tối đa dòng chảy lũ về hạ du. 

        Vận hành xả lũ liên hồ là việc phức tạp, khó khăn do mưa là đại lượng ngẫu nhiên, thay đổi liên tục và đầy bất ngờ. Ngày nay đã có những thiết bị như đo độ ẩm tại chỗ, đo bằng ra da, đo mây vệ tinh, … để dự báo mưa. Tuy vậy diễn biến mưa vẫn thay đổi liên tục, khó dự đoán, khi mưa lớn gây thảm họa cho con người. 

        Các thủy điện trên dòng Sông Ba khi xây dựng đặt mục tiêu phát điện là chính, lợi dụng các cửa xả khi vận hành lũ và do đó chỉ góp phần giảm lũ hạ du.

Theo ThS. Phạm Phong, Chủ nhiệm đề tài

          Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.