Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tỉnh Phú Yên và các vùng lân cận, áp dụng cho cửa Tiên Châu”

            Sáng ngày 02/10/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp kết hợp hình thức trực tuyến Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tỉnh Phú Yên và các vùng lân cận, áp dụng cho cửa Tiên Châu”  theo Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên, do ThS Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch hội đồng. Đề tài do Trường Đại học Thủy lợi chủ trì thực hiện, PGS.TS Trần Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đang phát biểu ý kiến

            Hiện trạng bồi lấp luồng tàu của các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền ở tỉnh Phú Yên và vùng lân cận đã và đang diễn ra hết sức phức tạp, nhưng xác định nguyên nhân, cơ chế gây sa bồi các luồng tàu, cảng cá và vùng lân cận thiếu các số liệu cơ bản có độ tin cậy cần thiết. Với mục tiêu đánh giá được hiện trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế sa bồi luồng tàu của các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền ở tỉnh Phú Yên và vùng lân cận; đề xuất được các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho các cảng cá và khu neo đầu tàu thuyền tỉnh Phú Yên và vùng lân cận

            Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề tài đã thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa khá đầy đủ các số liệu, tài liệu có liên quan tới khu vực nghiên cứu, kế thừa từ các dự án, đề tài đã thực hiện ở tỉnh Phú Yên và khu vực cửa Tiên Châu; Xây dựng được bộ công cụ phục vụ tính toán; Đánh giá được hiện trạng, nguyên nhân, cơ chế sa bồi luồng tàu và cửa vào các cảng cá vùng nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tỉnh Phú Yên và vùng lân cận; Xây dựng bộ hồ sơ đề xuất giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền cho cửa Tiên Châu; Dự báo tác động của giải pháp chỉnh trị đến thoát lũ, ổn định bờ biển và môi trường cửa Tiên Châu và vùng ven biển khu vực lân cận.

Nhóm các thành viên thực hiện Đề tài đang làm rõ các ý kiến trao đổi trước Hội đồng

            Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, Nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu cho cảng cá Tiên Châu và quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão lạch Vạn Củi phục vụ đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ hậu cần cho đội tàu cá của huyện Tuy An nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung là việc làm cấp bách và có ý nghĩ thực tiễn. Các giải pháp chỉnh trị chống sa bồi luồng tàu và cửa vào cảng Tiên Châu và quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền đã được nghiên cứu đề xuất dựa trên các cơ sở khoa học vững chắc và đã được tham vấn lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và ý kiến góp ý của địa phương để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, khả năng áp dụng của giải pháp vào thực tế.

            Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng. ThS Dương Bình Phú đã đánh giá cao các kết quả đạt được của đề tài. Kết quả đề tài là cơ sở khoa học quan trọng trong việc định hướng quy hoạch xây dựng của tỉnh, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc lập dự án đầu tư khai thác sử dụng cảng Tiên Châu, và khu neo đậu lạch Vạn Củi. Với kết quả đó, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và xếp loại xuất sắc, đồng thời đề nghị nghiệm thu đề tài ở cấp Nhà nước.

            Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.