quyết định số : 1421/2010 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên

Hỏi đáp trực tuyến hoạt động KH&CNDanh mục đơn: Tiêu chuẩn đo lường chất lượngquyết định số : 1421/2010 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên
ngô văn Hoàng hỏi 8 tháng trước

Cty tôi đã được chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trung bộ cấp giấy chứng nhận cty đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh thủy sản.Theo qui định tại khoảng 1, Điều 14, thông tư 48/2013-TT-BNNPTNT, ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP là một trong những nội dung kiểm tra thẩm định tại cơ sở để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. vì vậy cho hỏi cty tôi có được diện hỗ trợ theo quyết định số : 1421/2010 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên không

1 Answers
Sokhcnpy2017 Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên quy định:
“Doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng thành công và đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, HACCP, GMP, SQF), an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001, ISO 26000/SA8000), quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 được hỗ trợ với mức kinh phí là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/giấy chứng nhận”.
Và tại Khoản 1 Điều 6 về Hồ sơ xét hỗ trợ gồm:
– Bảng đăng ký xây dựng và áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế; phiếu đăng ký kiểm toán năng lượng.
– Công văn đề nghị được hỗ trợ kinh phí do áp dụng hệ thống quản lý, công nghệ tiên tiến.
– Báo cáo quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; Báo cáo kiểm toán năng lượng.
– Quyết định hoặc Giấy chứng nhận (bản sao có công chứng) đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ở Điều 1 của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Do đó, bắt buộc doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận 1 trong các hệ thống quy định trong Quyết định 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên mới được hỗ trợ.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.