Đề tài nghiên cứu khoa học vùng hạ lưu sông Ba

Bùi Công Hỷ hỏi 3 năm trước

Chào anh chị
Em tên Hỷ
Hiện đang công tác tại phòng kế hoạch và đầu tư Công Ty TNHH MTV Địa ốc FICO
Sáng ngày 30/07/2018 . em có ghé cơ quan để xin đề tài nghiên cứu khoa học vùng hạ lưu Sông Ba và được hướng dẫn là lên website để lấy thông tin .
Hiện tại e đã tìm kiếm trên thư viện nhưng không có
Em có thể phiền anh chị hướng dẫn cho em xin file
Cảm ơn anh chị

Võ Văn Tịnh trả lời 3 năm trước

Xin lỗi anh/chị vì sự chậm trễ và bất tiện trên. Anh/chị đang tìm thông tin về các biểu mẫu thực hiện đề tài/ dự án cấp tỉnh, quý anh/chị vui lòng truy cập trang sau để xem chi tiết hướng dẫn: https://www.khcnpy.gov.vn/category/thu-tuc-hanh-chinh/hoat-dong-nghien-cuu-trien-khai/
Xin lỗi và cảm ơn!

2 Answers
Võ Văn Tịnh trả lời 3 năm trước

 Xin lỗi anh/chị vì sự chậm trễ và bất tiện trên. Anh/chị đang tìm thông tin về các biểu mẫu thực hiện đề tài/ dự án cấp tỉnh, quý anh/chị vui lòng truy cập trang sau để xem chi tiết hướng dẫn: https://www.khcnpy.gov.vn/category/thu-tuc-hanh-chinh/hoat-dong-nghien-cuu-trien-khai/Xin lỗi và cảm ơn!

Võ Văn Tịnh trả lời 3 năm trước

Nếu anh/chị xin tài liệu về đề tài này thì hiện tại, anh/chị có thể liên hệ đến phòng Quản Lý Khoa Học – điện thoại: 0257 3 841 060 để liên hệ xin bản giấy hoặc tập tin (nếu có). Xin cảm ơn.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.