Công bố danh mục DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên

Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định 464/QĐ-UBND công bố danh mục DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên. Theo đó, công bố 1547 dịch vụ công trực tuyến, trong đó DVC trực ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN