Hỗ trợ bạn đọc trực tuyến 24/7 khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19

    Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tạm thời dừng phục vụ tại các phòng đọc tại chỗ của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến 24/7 đối với bạn đọc từ xa khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN thông qua mạng Internet.

    Các cơ sở dữ liệu KH&CN trực tuyến do Cục Thông tin cung cấp bao gồm:
–  Cơ sở dữ liệu Công bố khoa học Việt Nam: bao gồm toàn văn 265.000 bài nghiên cứu của các tác giả trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị hội thảo trong nước;
–  Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam: tham khảo 34.700 kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở của Việt Nam;
–  Các CSDL KH&CN quốc tế ScienceDirect, SpringerNature, IEEE, ProQuest Central, Sage… với trên 40 triệu bài báo khoa học;

     –  Hỗ trợ khai thác thông tin trích dẫn từ các CSDL Scopus, InCites.

Đặc biệt, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã mua quyền truy cập toàn văn tới toàn bộ gói tạp chí điện tử về lĩnh vực Y học của nhà xuất bản ScienceDirect và toàn văn sách điện tử lĩnh vực Y dược của nhà xuất bản SpringerNature nhằm hỗ trợ cộng đồng y khoa trong việc nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch COVID-19. Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 cũng được cập nhật liên tục trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

Để được phục vụ trực tuyến, xin vui lòng liên hệ: Thư viện KH&CN quốc gia (Email: bandoc@vista.gov.vn, Điện thoại: 0987.799.270; Website: http://db.vista.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhcnqg/).

(Theo http://www.vista.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.