Lịch sử hình thành

 

SƠ NÉT LỊCH SỬ CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Sau 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh Phú Yên (7/1989) đến nay cơ quan quản lý Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã trải qua ba giai đoạn thay đổi chức năng nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và phát triển.

Từ tháng 7/1989 đến tháng 12 năm 1993.

Ngày 12 tháng 7 năm 1989 cơ quan quản lý khoa học của Tỉnh Phú Yên ra đời mang tên là Ban Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 111/QĐ-UB của UBND Tỉnh Phú Yên.

Trong giai đoạn này bước đầu chỉ áp dụng các thành tựu Khoa học và Công nghệ hiện có và đưa các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống.
Ban khoa học và kỷ thuật gồm các tổ chức:

– Bộ phận kế hoạch-tổng hợp;

– Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thành lập theo QĐ số 202/UB ngày 31 tháng 8 năm 1989 của UBND Tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 12 năm 1993 đến tháng 7 năm 2003.

Ngày 14 tháng 12 năm 1993 Ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi tên thành Sở Khoa học công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 2166/QĐ-UB của UBND Tỉnh Phú Yên. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học, công nghệ và môi trường trong tỉnh theo pháp luật của nhà nước.

* Các phòng chuyên môn:

– Phòng tổng hợp,
– Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ,
– Phòng quản lý môi trường,
– Phòng thông tin tư liệu và sở hữu công nghiệp,
– Thanh tra Sở.

* Các đơn vị trực thuộc Sở:

– Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.

– Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.Thành lập theo QĐ số 645/QĐ-UB ngày 7/7/1994 của UBND Tỉnh Phú Yên.

– Trung tâm công nghệ thông tin. thành lập theo QĐ số 1528/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 6 năm 2002 của UBND Tỉnh Phú Yên;

Trong thời kỳ này là hội nhập trên qui mô toàn cầu đồng thời sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong đó có hoạt động Khoa học và Công nghệ. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp với địa phương, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…


* Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 1/2009 /
Ngày 09 tháng 7 năm 2003 Sở Khoa học công nghệ và môi trường được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1588/QĐ-UB của UBND Tỉnh Phú Yên.

Căn cứ thông tư 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ nội vụ về việc: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ ở địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ QĐ 3024/QĐ-UB ngày 3/11/2003 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt:“ Đề án qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”.

* Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 

– Văn phòng.
– Thanh tra.
– Phòng Quản lý Khoa học.
– Phòng Quản lý Công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân.
– Phòng thông tin KHCN và sở hữu trí tuệ.
– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

* Các đơn vị sự nghiệp:

– Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

– Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (được thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2010 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên).
– Trung tâm công nghệ thông tin ( đã chuyển qua Sở bưu chinh-viễn thông, nay là sở Thông tin và truyền thông theo QĐ số 832/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của UBND Tỉnh).
– Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp để áp dụng công nghệ cao theo QĐ số:2129/2005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2005 của UBND Tỉnh Phú Yên.

* Từ tháng 1/2009 đến tháng 11/2015. 

Căn cứ thông tư 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ nội vụ về việc: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, bao gồm: hoạt động Khoa học và Công nghệ; phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ QĐ 102/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

* Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 

– Văn phòng.

– Thanh tra.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Phòng Quản lý Khoa học.

– Phòng Quản lý Công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân.

– Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

– Phòng thông tin KHCN và sở hữu trí tuệ.

* Các tổ chức trực thuộc Sở:

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

– Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

* Từ tháng 11/2015 đến nay. 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của  Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

* Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

– Văn phòng;

– Thanh tra;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Quản lý khoa học;

– Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ;

– Phòng Quản lý chuyên ngành;

* Các tổ chức trực thuộc Sở:

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

– Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.