Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

            Chiều ngày 16/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở tỉnh Phú Yên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới” theo Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 14/7/2021 bằng hình thức trực tuyến; ThS. Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

TS Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Miền Trung – Ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

            Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận các nội dung, mục tiêu thực hiện trong phiếu đề xuất và nhận xét, đánh giá tính cấp thiết, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra, khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn ngân sách cho việc thực hiện…

            Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nhiệm vụ, đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đưa vào danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời đổi tên nhiệm vụ thành “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên”. Định hướng mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá tổng thể thực trạng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị tỉnh Phú Yên giai đoạn 5 năm (2016-2021), đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.