Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài

Chiều ngày 16/12/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế, xã hội”. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tich; TS. Hoàng Đình Trung làm chủ nhiệm; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

Triển khai từ tháng 5/2017-12/2019, Đề tài đã đạt được các mục tiêu và nội dung đề ra. Nhóm tác giải đã thu thập, tổng hợp và phân tích có hệ thống các thông tin tư liệu, số liệu về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên; nghiên cứu đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học thực vật phù du, động vật đáy, cá ở vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu; đánh giá hoạt động nuôi trồng thủy sản liên quan đến nguồn lợi và môi trường vịnh Xuân Đài; nghiên cứu đề xuất mô hình nuôi vẹm xanh có giá trị kinh tế; đề xuất các giải pháp khai thác bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Đề tài đã đạt được một số kết quả cụ thể như: xác định được 181 loài thuộc 64 chi, 43 họ, 26 bộ, 7 lớp, 4 ngành thực vật phù du; 144 loại thuộc 92 giống, 51 họ và 4 ngành động vật đáy; bổ sung khu hệ động vật đáy ở vịnh Xuân Đài gồm 26 loài, 11 giống và 13 họ của 5 lớp thuộc 2 ngành da gai và thân mềm; nguồn lợi cá xác định được 209 loài, 147 giống, 71 họ, 31 bộ, 2 phân lớp. Đề tài cũng đã xác định được đối tượng nuôi trên vịnh Xuân Đài gồm tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá biển, tôm hùm và các loại nhuyễn thể, rong câu.

TS. Hoàng Đình Trung báo kết kết quả thực hiện Đề tài tại Hội đồng

Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đánh giá được giá trị tài nguyên vịnh Xuân Đài để có hướng khai thác, sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi, tránh suy giảm tài nguyên vón có.

Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá xếp loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.