Để nghề nuôi chim yến trong nhà đi vào khuôn khổ

     Sở KH-CN tỉnh đã bàn giao sản phẩm của dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên” cho Sở NN-PTNT tỉnh, với kỳ vọng, sau khi tiếp nhận sản phẩm, sở này sẽ ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa nghề nuôi chim yến trong nhà đi vào khuôn khổ.

Đoàn kiểm tra Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ kiểm tra tình hình làm tổ của chim yến tại một nhà yến ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa – Ảnh: THÁI HÀ

     “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên” là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do ThS Nguyễn Trọng Lực, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thực hiện.

     Sau kết thúc dự án vào tháng 9/2017, đến tháng 2/2018, phía Sở KH-CN đã chuyển giao cho Sở NN-PTNT. Các sản phẩm bàn giao gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; bản đồ hiện trạng nuôi chim yến đến năm 2015 tỉ lệ 1/10.000 (huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa); bản đồ quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉ lệ 1/10.000 (Phú Hòa, Tây Hòa, TP Tuy Hòa, Tuy An); bản đồ quy hoạch vùng nuôi chim yến giai đoạn năm 2021-2030 tỉ lệ 1/10.000 (Đông Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, TX Sông Cầu); bản đồ quy hoạch làng nghề nuôi chim yến điển hình thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An tỉ lệ 1/500; bản đồ quy hoạch làng nghề nuôi chim yến điển hình thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa tỉ lệ 1/500; đĩa CD dữ liệu ghi chép toàn bộ dữ liệu báo cáo.

     Trên cơ sở báo cáo tổng hợp quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2020, toàn tỉnh có 4 vùng nuôi chim yến gồm: thôn Phú Liên, xã An Phú (TP Tuy Hòa) có diện tích 56,52ha; thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) diện tích 10,26ha; thôn Tân Định và thôn Hội Sơn, xã An Hòa (huyện Tuy An) diện tích 87,62ha; thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) diện tích 6,19ha. Quy hoạch 2 làng nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gồm: thôn Tân Định, xã An Hòa (huyện Tuy An) có quy mô 3,538ha; thôn Ân Niên, xã Hòa An (huyện Phú Hòa) với quy mô 4,053ha. Các vùng không khuyến khích nuôi như gần khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, trường học, cơ sở y tế, khu hành chính, khu nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, khu dân cư đông đúc. UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thống kê, rà soát các hộ nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đưa vào quy chế báo cáo, quản lý theo quy định. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở nuôi chim yến phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và môi trường sinh thái; đồng thời tổ chức thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; phối hợp đơn vị chuyên môn bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên quản lý, kỹ thuật về công nghệ gây nuôi, dẫn dụ, phòng trừ thiên địch, dịch bệnh, phát triển vùng thức ăn.

     Theo ThS Nguyễn Trọng Lực, ngoài việc đảm bảo môi trường sinh thái, phát triển bền vững, mục tiêu quy hoạch phát triển các vùng, làng nghề nuôi chim yến còn để đảm bảo phát triển tổng thể về kinh tế – xã hội, góp phần quản lý các nhà yến trên địa bàn tỉnh; phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà gắn liền với phát triển bền vững và bảo vệ quần thể chim yến mang tính hiệu quả cao, tạo sản phẩm hàng hóa yến sào, tạo nguồn thu và giải quyết công ăn việc làm cho cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, định hướng nuôi chim yến tập trung, đảm bảo phát triển phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mang tính bền vững; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ nuôi chim yến phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu tại Phú Yên.

(Theo Báo Phú Yên)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.