Đẩy mạnh phối hợp triển khai hoạt động khoa học công nghệ

Chiều 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì buổi làm việc với các sở KH-CN, NN-PTNT, Công thương về công tác phối hợp trong hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, các sở KH-CN, NN-PTNT, Công thương tiếp tục phối hợp khai thác, huy động tối đa nguồn lực để đẩy mạnh, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng theo hướng tiếp nhận thành tựu KH-CN tiên tiến, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống và phát triển các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường đầu tư tiềm lực KH-CN và hỗ trợ phát triển thị trường KH-CN, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ hình thành không gian đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẵn sàng tiếp nhận, chuyển giao, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, chủ động tiếp cận thành tựu cuộc cách mạng công nghệ 4.0…

Đ/c Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở KH-CN, NN-PTNT, Công thương

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị, thời gian đến, căn cứ nội dung phối hợp và tình hình thực tiễn, các sở cần xây dựng nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo hàng năm; đồng thời hợp tác triển khai đồng bộ các khâu theo chuỗi giá trị để phát triển một số đối tượng sản phẩm, hàng hóa có nhiều lợi thế và tiềm năng, đồng thời tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh và giá trị cao như tôm hùm, cá ngừ đại dương… Trong đó, ưu tiên thí điểm các mô hình hợp tác lấy KH-CN làm hình mẫu để phát triển sản phẩm hàng hóa tạo ra giá trị gia tăng khác biệt so với sản phẩm hiện thời ở địa phương, cũng như tạo ra sản phẩm đặc trưng cho Phú Yên.

Theo https://baophuyen.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.