Đẩy mạnh hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp công tác với các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), từ ngày 07/6 – 14/6/2019, đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia do ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng, dẫn đầu đã làm việc với các tổ chức thực hiện chức năng thông tin, thống kê KH&CN tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Trần Đắc Hiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của công tác thông tin, thống kê KH&CN trong phát triển KH&CN nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung. Đến thời điểm này, hệ thống văn bản pháp luật, hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Năm 2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN bộ, ngành và địa phương với mục tiêu kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời trao đổi, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc tại các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, ông Trần Đắc Hiến cũng giới thiệu về những nhiệm vụ trọng tâm và tiềm năng của Cục Thông tin KH&CN quốc gia trong việc hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương.

Qua các buổi làm việc, các ý kiến cho thấy nổi lên một số vấn đề như sau: 1) Do đặc thù quản lý, ở địa phương công tác thông tin, thống kê KH&CN được triển khai rõ nét hơn so với bộ, ngành; 2) Quy trình tổ chức quản lý nhiệm vụ KH&CN chưa triệt để là một trong những nguyên nhân thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN khó thu thập, không tránh khỏi hiện tượng trùng lặp khi xét duyệt nhiệm vụ; 3) Cung cấp nguồn tin KH&CN hướng đến các viện, trường và doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh triển khai rất hiệu quả trong nhiều năm qua. Cụ thể, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được truy cập khai thác miễn phí với mục đích thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung với các trường đại học, viện nghiên cứu để chia sẻ dữ liệu,.v.v. Đây cũng là thế mạnh của tỉnh Bắc Giang khi phối hợp với doanh nghiệp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm đưa những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đang hướng tới mô hình tiếp cận doanh nghiệp cùng thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã trao đổi, giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác thông tin, thống kê KH&CN như việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo quy định mới; những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN các cấp; vấn đề cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thực hiện xây dựng kế hoạch theo Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,…

Cục trưởng Trần Đắc Hiến khẳng định Cục Thông tin KH&CN quốc gia cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo những điều kiện tốt nhất cho địa phương để tăng cường đẩy mạnh các hoạt động của các cơ quan/đơn vị nói chung và hoạt động thông tin và thống kê KH&CN nói riêng.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tại các địa phương:

Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.