Danh bạ điện thoại

Họ và tên Chức vụ Số Điện thoại
Lãnh đạo Sở  
Dương Bình Phú Giám đốc (0257)3555268
Lâm Vũ Mỹ Hạnh Phó Giám đốc (0257)3600686
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Phan Văn Mỹ P.Chánh Văn phòng (0257)3842650
Lương Quốc Chinh P.Chánh Văn phòng (0257)3842650
Lê Thị Kim Hồng Pháp chế
Trần Lê Đan Vy Chuyên viên (0257)3842650
Văn Phòng (0257)3842650
Nguyễn Thị Lý Chánh Văn phòng (0257)3843189
Phan Văn Mỹ P.Chánh Văn phòng
Lương Quốc Chinh P.Chánh Văn phòng
Phòng Quản lý Khoa học (0257)3841060- 3843920
Dương Văn Nghị Trưởng phòng
Nguyễn Thị Bích Trâm P. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Việt Hoàng P. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên
Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên
Phòng Kế hoạch – Tài chính (0257)3843918 – 3842527
Hồ Xuân Long Trưởng Phòng (0257)3843918
Dương Thanh Xuân Chuyên viên
Nguyễn Thị Bình Minh Kế toán viên
Nguyễn Thị Châu Trinh Kế toán viên (0257)3842527
Phòng Quản lý Công nghệ (0257)3841968
Đào Đức Dũng Trưởng phòng (0257)3841968
Nguyễn Thị Mỹ Liên P. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc Hảo Chuyên viên
Lê Thị Thu Thủy P. Trưởng phòng (0257)3841483
Trần Dương Duy Chuyên viên
Thanh tra Sở (0257)3841481
Trần Văn Nho Chánh Thanh tra
Nguyễn Văn Lộc P. Chánh Thanh tra
Dương Hoàng Khoa Thanh tra Viên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.