Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

           Chiều ngày 23/02/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Phú Yên bằng hình thức kết hợp trực tuyến, Hội đồng do TS. Trần Lăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên làm Chủ tịch. Đề tài do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chủ trì thực hiện, ThS. Dương Bình Phú làm chủ nhiệm.

         TS. Trần Lăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

           Mục tiêu chung của đề tài là thông qua điều tra, khảo sát, nhận dạng và mô tả các đặc điểm chính của nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên; Phát triển các yếu tố tác động đến số lượng, chất lượng và xu hướng phát triển của đội ngũ KH&CN đang làm việc tại tỉnh Phú Yên; Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên như về số lượng và chất lượng.

KS. Đào Đức Dũng, đại diện nhóm thành viên thực hiện đề tài báo cáo kết quả trước Hội đồng

          Qua hơn 2 năm thực hiện, nhóm thành viên thực hiện đề tài đã nghiên cứu, thu thập phân tích thông tin để làm rõ 05 nội dung:

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
 • Nghiên cứu xây dựng phiếu điều tra, điều tra thu thập thông tin và xử lý số liệu cho 400 phiếu điều tra;
 • Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên;
 • Các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
 • Nghiên cứu xây dựng Chương trình phần mềm hệ thống quản lý nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên được tích hợp và cập nhật, tra cứu trong không gian mạng internet tại địa chỉ https://nguonnhanluc.khcnpy.gov.vn/

Đại diện nhóm thành viên thực hiện đề tài báo cáo về Phần mềm quản lý nguồn nhân lực KH&CN Phú Yên

         Đề tài đã thu thập thông tin từ các tổ chức, cá nhân là người lao động trong các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, có trình độ từ cao đẳng trở lên; Lãnh đạo (Chủ sở hữu) các DN, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; Lãnh đạo và giảng viên các trường cao đẳng, cao đẳng nghề; Công chức, viên chức tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu thu thập được.

        Từ những số liệu thu thập được, nhóm thành viên thực hiện đề tài đã chỉ ra được thực trạng, nêu ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và từ đó đề ra được các phương hướng, giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TS. Trần Thị Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, ủy viên phản biện trình bày nhận xét tại Hội đồng

           Tại Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đề tài và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và xếp loại đạt, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm và cơ quan chủ trì chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

ThS. Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét kết quả thực hiện đề tài

         Nguồn nhân lực KH&CN chất lượng là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đem lại sự phát triển KT – XH của tỉnh Phú Yên và cả nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, đề tài chú trọng vào vấn đề cấp thiết là giải quyết vấn đề phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng để đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh.

         Trong những năm qua, phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên được chú trọng đúng mức thể hiện qua việc ban hành và thực thi các chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực KH&CN; số lượng và chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh không ngừng tăng lên.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, việc phát triển nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh Phú Yên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN thúc đẩy KT – XH của tỉnh phát triển. 

Theo Nhóm thực hiện đề tài

 

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

 • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
 • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

 • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
 • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.