Đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipa sp.) tại tỉnh Phú Yên.

         Sáng ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipa) tại tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 05/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Hội đồng do Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; CN. Cao Thị Thảo Nguyên làm Chủ nhiệm; Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện.

CN Cao Thị Thảo Nguyên, Chủ nhiệm đề tài đang trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp trước Hội đồng

             Đề tài triển khai trồng thử nghiệm 04 giống hoa Tulip nhập nội có nguồn gốc từ Hà lan là Strong Glod (màu vàng), Strong Fire (màu đỏ), Adrem (đỏ carot), KungFu (đỏ viền trắng) với số lượng 2.400 củ giống/256 chậu trồng. Kết quả trồng thử nghiệm cho thấy tỷ lệ mọc mầm đạt 90-92,3%; chiều cao cây trung bình từ 22,7-31,5 cm; số lá 2-3 lá/cây; thời gian trồng đến khi nở hoa 20,6 ngày (Strong Glod), 25,4 ngày (Strong Fire), 20,1 ngày (KungFu), riêng giống Adrem không ghi nhận ra nụ và nở hoa. Tỷ lệ ra hoa đạt 17,1% (Strong Glod), 75,9% (Strong Fire), 72,9%  (KungFu). Độ bền hoa nở từ 6-7 ngày. Kết quả đề tài đã lựa được 02 giống Strong Fire (màu đỏ) và KungFu (đỏ viền trắng) phù hợp với điều kiện khí hậu vụ Đông-Xuân tại tỉnh Phú Yên. Đây là đối tượng hoa mới có thể được đưa vào sản xuất phục vụ tết nguyên đán tại Phú Yên trong thời gian đến.

             Hội đồng đã đánh giá, nhận xét đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt và đạt được mục tiêu đề ra; thảo luận, góp ý các vấn đề tồn tại để nhóm thực hiện đề tài và Cơ quan chủ trì cần phải hoàn thiện báo cáo tổng kết, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trước khi đưa vào sản xuất đại trà. Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và đánh giá xếp loại đạt.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.