Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phướng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở KH&CN đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; có 5/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ, trong đó đã kết nạp được 17 đảng viên mới so với 08 chỉ tiêu được giao; công tác quản lý nhà nước về KH&CN được tăng cường, đồng hành hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN trên tất cả các lĩnh vực.

Hoạt động KH&CN địa phương bám sát Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020. Hoạt động nghiên cứu triển khai đạt kết quả tốt, nhiều nổi bậc. Trong lĩnh vực KHXH&NV đã xây dựng luận cứ, cơ sở khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, tập trung vào các đối tượng tái cơ cấu vật nuôi, cây trồng chủ lực của địa phương nhằm nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng. Đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế đo bằng chỉ số TFP ước đạt bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020: 32%, so với mục tiêu phải đạt 30 – 32%. Hoạt động quản lý chuyên ngành đi vào chiều sâu, khẳng định rõ vai trò quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân.

Đồng chí Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phát biểu tại Đại hội

Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong việc cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ được tăng cường, cụ thể hóa và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh và Trung ương.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở KH&CN tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Hằng năm, Đảng bộ Sở KH&CN phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên, quần chúng tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao (từ 5 đảng viên trở lên).

Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN; xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử; tham mưu xây dựng chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030; đồng hành, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp KH&CN, ứng dụng và chuyển giao KH&CN, cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo…

Đông chí Nguyễn Phướng tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí trúng cử nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.