Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại tỉnh Phú Yên

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Kết quả cuối cùng của đề án là đưa ra được phương án nghiên cứu tiền khả thi cho việc xây dựng trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ phù hợp với tỉnh Phú Yên. Để thu được kết quả này, cần thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

Nội dung 1: Đánh giá mức độ phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và thực trạng nguồn lực tại tỉnh Phú Yên.

Việc đánh giá mức độ phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Phú Yên bao gồm xác định mức độ nhận thức của người dân Phú Yên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào 03 nhóm đối tượng: học sinh sinh viên, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, cần phải xác định thực trạng nguồn lực tại tỉnh Phú Yên để làm cơ sở cho việc lựa chọn và xây dựng mô hình phù hợp.

Nội dung 2: Rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ngành tại Phú Yên, đặc biệt chú trọng lĩnh vực: đánh bắt, chế biến thủy hải sản, trồng cây dược liệu.

Tương tự các trung tâm ươm tạo được xây dựng, cần phải lựa chọn một số lĩnh vực cụ thể để tập trung ươm tạo, tránh tràn lan. Việc ra soát các chính sách, quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế nhằm mục đích lựa chọn ngành, lĩnh vực thỏa mãn 2 yếu tố: tỉnh Phú Yên có tiềm năng và có thể ươm tạo được.

Nội dung 3: Đề xuất mô hình vườn ươm doanh nghiệp Khoa học Công nghệ cho tỉnh Phú Yên.

Dựa trên các nội dung nghiên cứu trên, một hoặc một vài mô hình vườn ươm phù hợp với tỉnh Phú Yên sẽ được xây dựng.

Nội dung 4: Xây dựng phương án nghiên cứu tiền khả thi cho việc xây dựng vườn ươm tại tỉnh Phú Yên.

Nội dung này sẽ đưa ra một phương án nghiên cứu tiền khả thi chi tiết nhất cho việc xây dựng vườn ươm tại Phú Yên, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp trong đó chỉ rõ mô hình vận hành, quy trình, kế hoạch, và tiến độ thực hiện.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.