Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan

Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan

Đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo QĐ số 1949/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Chủ nhiệm BS.CKII. Nguyễn Thị Mộng Ngọc và BS.CKII. Châu Khắc Toàn

Mục tiêu chung: Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan

+ Xác định tỷ lệ phân loại tầm vóc cơ thể lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên, phân theo giới và các vùng sinh thái trong tỉnh;

+ Xác định tỷ lệ phân loại thể lực lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên, phân theo giới tính và các vùng sinh thái trong tỉnh;

+ Khảo sát các yếu tố dinh dưỡng và vận động liên quan đến tầm vóc, thể lực của lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên;

+ Các giải pháp can thiệp cải thiện thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên.

Nội dung: 

Nội dung 1:  Nghiên cứu tổng quan về thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên.

Nội dung 2: Điều tra khảo sát thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên và viết viết báo cáo chuyên đề

Nội dung 3:  Đề xuất các giải pháp góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tại tỉnh Phú Yên.

Tổng Kinh phí thực hiện: 482.000.000 đồng

Thời gian: 18 tháng

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.