Góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên; Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”, đề nghị các Ủy viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh có ý kiến góp ý dự thảo (đính kèm dự thảo), gửi về Sở Khoa học và Công nghệ số 08 Trần Phú, phường 7, Tp Tuy Hòa, hoặc E-mail: daoducdung@phuyen.gov.vn trước ngày 23/5/2019. Sau thời gian nói trên, các Ủy viên không có ý kiến cơ quan thường trực (Sở Khoa học và Công nghệ) xem như thống nhất với dự thảo.

Công văn về việc góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

In bài viết

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.