Công văn v/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2020

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ        

Số: 55/SKHCN-QLCN

Về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học,

Cao đẳng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

      Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai cho các đơn vị trực thuộc về việc lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2020 theo mẫu (Phụ lục I, II).

Mỗi hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm: 08 bộ, mỗi bộ gồm: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; Bản Mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến; Biên bản và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Thời gian nộp hồ sơ: Trước 10/05/2020 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Các văn bản về sáng kiến (phụ lục I, II) có đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

– Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

– GĐ, PGĐ Sở;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, QLCN.

                                                                                                       Lâm Vũ Mỹ Hạnh

 

Tải tập tin công văn: tải file

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.