Công văn v/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2019

 UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 56/SKHCN-QLCN

Về việc đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

.

      Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Thực hiện Công văn số 2318/SHTT-PCCS ngày 13/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến tại địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đề nghị Qúy cơ quan báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 (theo mẫu báo cáo gửi kèm công văn).

Thời gian nộp báo cáo: Trước 27/02/2020 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua phòng Quản lý Chuyên ngành), địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nội dung Công văn và mẫu báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
– GĐ, PGĐ Sở;                                                                      
– Lưu: VT, QLCN.                                                                      (Đã ký)
                                                                                           Lâm Vũ Mỹ Hạnh

 

Tải tập tin công văn: tải file

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.