Công nhận 19 sáng kiến cấp tỉnh, đợt 1 năm 2020

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1503/QĐ-UBND công nhận cho 19 sáng kiến (danh sách đính kèm) cho các tác giả sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong đó, có 15 sáng kiến thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, 04 sáng kiến thuộc lĩnh vực Công tác Đảng – Cải cách hành chính – Doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 25/8/2020 Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ I năm 2020. Hội đồng do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì.

Báo cáo tại Hội đồng, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh cho biết:  Đợt I năm 2020, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh) đã tiếp nhận 48 hồ sơ đề nghị xét sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và đào tạo. Sở KH&CN đã thành lập 13 Hội đồng chuyên môn, bao gồm: Tiếng Anh – Mỹ thuật; Văn Tiểu học; Quản lý giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học – THCS; Toán – Tin; Lý – Hóa; Thể dục – Công tác đội – HĐNG; Văn – Sử – Địa; Giáo dục Mầm non (2) ; Văn – Sử. Mỗi Hội đồng có 07 thành viên gồm thành viên Hội đồng Sáng kiến Tỉnh; cán bộ quản lý các Sở, Ban, Ngành; giảng viên các trường đại học, giáo viên các trường THCS, THPT, Tiểu học, Mầm non… trong tỉnh.

     Qua đó, 19 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh xem xét và thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín và đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt I năm 2020./.

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.