Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

          Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Phú Yên diễn biến nhanh và phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Với quyết tâm ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để không lay lan bùng phát, cả hệ thống chính trị cùng các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên tích cực triển khai công tác phòng chống dịch Coivid-19.

          Với tinh thần quyết tâm sớm đẩy lùi bệnh Covid-19 và đồng hành, chung tay, chia sẻ những khó khăn về vật tư y tế, sáng ngày 01/7/2021 Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã trao tặng cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên 150 bộ đồ phòng chống dịch cấp độ 2 hỗ trợ trong công tác phòng dịch Covid-19 và chúc đội ngũ y tế giữ gìn sức khỏe, vững tinh thần vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện Công đoàn cơ sở sở KH&CN trao tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.