Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số và biến khó khăn thành cơ hội. Đồng hành và chia sẻ các giá trị mới để tạo ra sức mạnh chung. Nội dung chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của ​​UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SMEs) tại địa phương được quy định tại Luật h​​ỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia chương trình này. Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách, bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Chương trình.

Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số; đào tạo, tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; tổ chức triển khai hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.