Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương ký Công văn khẩn số 4146/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI để khai báo y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm trên điện thoại thông minh tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/.

Giao diện ứng dụng NCOVI khai báo y tế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, khu phố, tổ dân phố triển khai đến các hộ dân, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” cũng như phát huy hiệu quả của các tổ tự quản tại thôn, buôn, khu phố trong cài đặt, sử dụng, cập nhật các ứng dụng nói trên; đồng thời chủ động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng.

Giao diện ứng dụng Bluezone phát hiện những người tiếp xúc gần

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội, đoàn thể tổ chức phát động phong trào cài đặt, sử dụng, cập nhật ứng dụng NCOVI, Bluezone; Tỉnh Đoàn phát huy vào trò xung kích, tiên phong đi đầu việc cài đặt, sử dụng, cập nhật ứng dụng NCOVI, Bluezone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên và có kế hoạch hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng này.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị viễn thông triển khai nhắn tin trên SMS và Zalo cho người dân đề nghị cài đặt, sử dụng, cập nhật NCOVI, Bluezone và định kỳ nhắc lại; chỉ đạo tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, phường) và định kỳ nhắc lại; tổ chức hướng dẫn, cung cấp tài liệu cài đặt các ứng dụng nói trên đến các cơ quan, đơn vị, người dân và theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.