Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 12năm 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 12năm 2019

  1. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Kiểm tra về về đo lường chất lượng xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại 08 cơ sở tương ứng 31 PTĐ;

Chi tiết: Huyện Tuy An 02 cơ sở: 11 PTĐ; huyện Tây Hoà 02 cơ sở: 10 PTĐ; huyện Phú Hoà 02 cơ sở: 08 PTĐ; huyện Đồng Xuân 02 cơ sở: 02 PTĐ;

-Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 15 cơ sở tương ứng với 53 PTĐ;

Chi tiết: Huyện Tuy An 02 cơ sở 12 PTĐ; huyện Sơn Hòa 01 cơ sở 04 PTĐ; huyện Sông Hinh 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Đông Hòa 04 cơ sở 19 PTĐ; huyện Đồng Xuân 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Tây Hoà 04 cơ sở 06 PTĐ

-Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020;

  1. Công tác TC-CL&TBT

-Gửi công văn trả lời UBND tỉnh về việc đề xuất chuyển giao công nghệ CheckVN xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc và kết nối cung cầu của Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển;

-Gửi tổng hợp báo cáo của các đơn vị báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên vể Sở Nội vụ;

-Báo cáo tình hình thực hiện dự án năng suất chất lượng ngành, địa phương năm 2019 và giai đoạn từ năm 2016-2019;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL

Tải báo cáo tại đây: