Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 11 năm 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 11 năm 2019

  1. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Kiểm tra về về đo lường chất lượng xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại 15 cơ sở tương ứng 46 PTĐ;

Chi tiết: Huyện Sơn Hoà 03 cơ sở: 11 PTĐ; huyện Phú Hoà 03 cơ sở: 12 PTĐ, TX Sông Cầu 04 cơ sở 10 PTĐ; huyện Đồng Xuân 04 cơ sở: 10 PTĐ; huyện Tuy An 01 cơ sở: 03 PTĐ

  1. Công tác TC-CL&TBT

-Hướng dẫn 01 cơ sở đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Gạo của Hợp tác xã nông nghiệp An Nghiệp;

-Gửi công văn đề nghị các cơ quan đơn vị báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL

  1. Công tác khác

-Tham dự khoá đào tạo nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ cơ sở về quản lý chất lượng đánh giá sự phù hợp từ ngày 13/10-20/10/2019 tại tỉnh Lâm Đồng;

-Tham dự Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính trong KH&CN từ ngày 22/10-27/10/2019 tại Đà Nẵng;

-Hỗ trợ kinh phí cho 01 doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Linh áp dụng hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến theo QĐ 1421/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên;

Tải báo cáo tại đây: