Trang chủ » 2018 » Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2018

Tin cảnh báo: Thông báo của EU về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến ghi nhãn năng lượng màn hình điện tử và bãi bỏ Quy định Ủy ban Số 1062/2010

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến ghi nhãn năng lượng màn hình điện tử và bãi bỏ Quy định Ủy ban Số 1062/2010 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/610. Cụ thể, dự thảo Quy định ...

Xem thêm

Vì sao doanh nghiệp Việt khó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu?

Dù được đánh giá là đã đầu tư mạnh cho máy móc thiết bị sản xuất, song các doanh nghiệp Việt Nam vẫn nằm ngoài cuộc chơi của các doanh nghiệp FDI, mà lí do chính là do vận hành doanh nghiệp chưa hiệu quả, chưa theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong buổi đào tạo, tư vấn ...

Xem thêm

Tin cảnh báo: Thông báo của EU về Dự thảo Quy định đối với màn hình điện tử theo Chỉ thị 2009/125 /EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu; sửa đổi Quy định Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) 642/2009)

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Quy định đối với màn hình điện tử theo Chỉ thị 2009/125 /EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu; sửa đổi Quy định Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) 642/2009 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/609. Cụ thể, ...

Xem thêm

Thực phẩm hữu cơ

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự  thảo Tổng quan về  các sửa đổi đối với tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản  về  thực vật hữu cơ, thực phẩm chế  biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Cụ  thể, Điều 5 sẽ  được sửa đổi, các sản phẩm ...

Xem thêm

Máy gặt đập liên hợp

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự  thảo Quy chuẩn kỹ  thuật Quốc gia về  an toàn đối với máy gặt đập liên hợp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về  quản lý đảm bảo an toàn đối với máy gặt đập liên hợp ...

Xem thêm

Máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự  thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp.Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ  thuật, yêu cầu về  quản  lý đảm bảo an toàn đối với máy cắt ...

Xem thêm

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự  thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx): Tương thích điện từ. NBTC TS 3001-25xx (20xx) sẽ  thay thế  cho NTC TS 3001-2555 (2012), quy định các yêu cầu kỹ  thuật tối thiểu đối với khả  năng tương thích điện từ  của thiết bị  đầu cuối ...

Xem thêm