Trang chủ » 2010 » Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2010

Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện năm 2015 trên địa bàn Tỉnh”.

Thực hiện QĐ 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của CQHCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015. Ngày 13/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH tư vấn quản lý ...

Xem thêm