Trang chủ » Danh mục TCVN

Danh mục TCVN

Thông báo góp ý: Dự Thảo Thông Tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

Thực hiện kế hoạch năm 2018 soát xét Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao hơn, dảm bảo an toàn về mặt môi trường và sức khỏe xã hội Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự ...

Xem thêm

QCVN 4: 2009/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ, xem toàn văn QC tại đâyQCKT QG do dien

Xem thêm

QCVN 3:2009/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, xem toàn văn tại đây.QCKT QG ve an toan do choi tre em

Xem thêm

ĐLVN 10:2017

Xem toàn văn DLVN10:2017 tại đây:Cột đo xăng dầu – quy trình kiểm định

Xem thêm