Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều ­tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Luật Thống kê, Tổng điều tra kinh tế là một trong các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia. Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Cuộc Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội… cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ảnh minh họa, Nguồn: baochinhphu.vn

Tại tỉnh Phú Yên, để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/1/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều ­tra kinh tế năm 2021, theo đó Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Trong đó UBND tỉnh giao:

Cục Thống kê tỉnh Chủ trì, phổi hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xà, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án, kể hoạch và nội dung Tồng điều tra; là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

Các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện Tổng điều tra theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định Tổng điều tra.

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.