Biểu mẫu báo cáo quyết toán đề tài, dự án khoa học và công nghệ

1. Biểu mẫu báo cáo quyết toán đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm

Mẫu1: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đề tài, dự án

Mẫu 2: Mẫu số 08a _ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Mẫu 3: Báo cáo quyết toán đề tài, dự án năm (Mẫu số 3 + Phụ lục 3-1 + Phụ lục 3-2)

2. Báo cáo quyết toán  đề tài, dự án hoàn thành (Áp dụng đề tài, dự án đã nghiệm thu hoàn thành)

Mẫu5: Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính đề tài, dự án hoàn thành

Mẫu 5 (Phụ lục 5-1): Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài, dự án hoàn thành

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.