Bàn giao sản phẩm của dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên

     Sáng ngày 7/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức lễ bàn giao sản phẩm của dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Yên. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 do Th.s. Nguyễn Trọng Lực – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (ƯD&CGCN) Phú Yên làm chủ nhiệm, Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên chủ trì thực hiện từ  tháng 05/2014 đến 9/1017.

     Tham dự buổi lễ có Th.s. Dương Bình Phú – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; Th.s. Đào Lý Nhĩ – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Phú Yên cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

Th.s. Dương Bình Phú – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên bàn giao sản phẩm của dự án cho Th.s. Đào Lý Nhĩ – Phó Giám đốc sở NN&PTNT Phú Yên

     Phát biểu tại buổi lễ, Th.S Dương Bình Phú chúc mừng chủ nhiệm dự án cũng như cơ qun chủ trì đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng nội dung và mục tiêu được phê duyệt, đồng thời hy vọng sản phẩm sau khi được bàn giao sẽ được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, các sản phẩm bàn giao gồm: Báo cáo tổng hợp quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Bản đồ hiện trạng nuôi chim yến đến năm 2015 tỷ lệ 1/10.000 (huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa); Các bản đồ quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2020, định hướng 2030 tỷ lệ 1/10.000 (huyện Phú Hòa, Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An); Bản đồ quy hoạch vùng nuôi chim yến giai đoạn năm 2021 – 2030 tỷ lệ 1/10.000 (huyện Đông Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Sông Cầu); Bản đồ quy hoạch làng nghề nuôi chim yến điển hình thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An tỷ lệ 1/500; Bản đồ quy hoạch làng nghề nuôi chim yến điển hình thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa tỷ lệ 1/500; Đĩa CD dữ liệu ghi chép toàn bộ dữ liệu báo cáo.

     Sau khi tiếp nhận sản phẩm, Sở NN&PTNT sẽ có kế hoạch cụ thể để sử dụng, khai thác, phổ biến và tuyên truyền những nội dung của các sản phẩm.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.