Author Archives: Nguyễn Đông Hà

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 5 – năm 2021

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin Khoa học và Công nghệ số 5 – 2021” ...

Read More »

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 4 – năm 2021

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin Khoa học và Công nghệ số 4 – 2021” ...

Read More »

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 3 – năm 2021

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin Khoa học và Công nghệ số 3 – 2021” ...

Read More »

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 2 – năm 2021

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin Khoa học và Công nghệ số 2 – 2021” ...

Read More »

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 1 – năm 2021

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin Khoa học và Công nghệ số 1 – 2021” ...

Read More »

Số HTX ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 7 lần sau 5 năm

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, chi phí đầu vào cho sản xuất của các hợp tác xã ...

Read More »

Thúc đẩy kết nối đổi mới sáng tạo

Diễn đàn “Kết nối đổi mới sáng tạo 2020” do Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, ...

Read More »

Chuyển đổi số toàn diện cơ sở hạ tầng trong thời đại 4.0

Ngày 17/12/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi thảo luận chuyên ...

Read More »

4 lĩnh vực Công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ...

Read More »

Bản tin tham khảo Khoa học và Công nghệ số 1 – năm 2020

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo Khoa học và Công nghệ số 1 ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.