Họp hội đồng sáng kiến cấp tỉnh lần thứ hai năm 2021

         Chiều ngày 13/12/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ hai năm 2021 kết hợp với hình thức trực tuyến dành cho các thành viên Hội đồng không trực tiếp tham gia dự họp. Hội đồng do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh phát biểu tại cuộc họp

         Báo cáo tại Hội đồng, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh cho biết: Trong đợt II năm 2021, Sở KH&CN Phú Yên – Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh đã tiếp nhận 08 hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Sở đã thành lập 04 Hội đồng chuyên môn, bao gồm: Công tác Dân vận, Tài chính – Xây dựng, Thủ tục hành chính và Công tác Đảng. Mỗi Hội đồng chuyên môn có 07 thành viên gồm thành viên Hội đồng Sáng kiến Tỉnh, là thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh, Lãnh đạo quản lý các Sở, ban, ngành trong tỉnh là những người có chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm trong quản lý.

Đồng chí Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh Phú Yên báo cáo tóm tắt kết quả tại Hội đồng

         Cũng trong cuộc họp lần này, cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến đã thông qua danh sách được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho đồng tác giả: Đỗ Như Đương và Trương Xuân Đoàn, đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9 (2020-2021) theo quy định, với giải pháp “Xây dựng và vận hành cải tiến máy Ozone quy mô gia đình thành đa năng nhằm phục vụ phòng, chống Covid-19”.

Đồng chí Lê Tỷ Khánh, PGĐ Sở TT&TT, Ủy viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trao đổi ý kiến tại cuộc họp

            Trên cơ sở kết quả đánh giá của các Hội đồng chuyên môn, Hội đống Sáng kiến cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích các tiêu chí: tính mới, phạm vi áp dụng và hiệu quả kinh tế – xã hội của các sáng kiến với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan. Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả có 07 sáng kiến được thông qua và đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt II/2021.

Đồng chí Phan Thị Hoa, PGĐ Sở Tư pháp, Ủy viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.