Hội đồng khoa học và công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: Nhóm chế phẩm vi sinh PYMIC

        Chiều ngày 18/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Ứng dụng chế phẩm vi sinh PYMIC xử lý bã thải nấm thành giá thể hữu cơ phục vụ cho trồng trọt” theo Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên bằng hình thức trực tuyến. Hội đồng do ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, KS. Võ Quan An làm chủ nhiệm đề tài.

        Cũng trong chiều ngày 21/9/2021, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh PYMIC trong xử lý mùi và chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên bằng hình thức trực tuyến. Hội đồng do ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Nguyễn Trọng Lực làm chủ nhiệm đề tài.

        Đơn vị chủ trì thực hiện 02 đề tài trên là Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở theo Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

        Mục tiêu thực hiện của 02 đề tài này đánh giá hiệu quả chế phẩm vi sinh PYMIC và xây dựng quy trình trong xử lý bã thải nấm thành giá thể hữu cơ, xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, sản xuất phân compost từ phân heo, bò góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tái sử dụng chất thải phục vụ nền nông nghiệp bền vững. Thời gian triển khai thực hiện đề tài là 15 tháng.

        Trên cơ sở báo cáo của các chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã tiến hành trao đổi, phân tích và bỏ phiếu. Kết quả, cả 02 đề tài được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện từ năm 2021.

        Chế phẩm PYMIC là hỗn hợp các vi sinh vật hữu ích thuộc các chi Bacillus subtilis, Bacillus licheniformic, Lactobacillus acidophilus, Sacharomyces cerevisiae, Streptomyces sp…VSV tổng số >108 CFU/g (ml). Các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải mạnh các chất hữu cơ như cellulose, tinh bột, kitin, protein, lipid,…; có khả năng sinh các hoạt chất có lợi cho môi trường, giảm thiểu được mùi hôi. Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ đã sản xuất 02 dạng chế phẩm dạng bột và dịch.

        Với các chủng vi sinh vật hiện có, chế phẩm PYMIC có khả năng: phân giải nhanh phế thải nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm, mùn bã hữu cơ thành phân bón cung cấp cho cây trồng; Phân giải nhanh các chất hữu cơ trong nước thải, thúc nhanh quá trình làm sạch nước thải; Làm giảm tối đa mùi hôi thối chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, chất thải hữu cơ; Ức chế sự phát triển vi sinh vật gây hại, khống chế ruồi, giảm thieeri ô nhiễm môi trường.

            Theo ThS. Nguyễn Trọng Lực, Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.