Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021: Nhóm các chế phẩm vi sinh PYMIC

           Chiều ngày 06/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021: Nhóm các chế phẩm vi sinh PYMIC theo QĐ số 79/QĐ-SKHCN ngày 21/6/2021 theo hình thức trực tuyến, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Võ Anh Khuê, ủy viên phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

          Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã phân tích, thảo luận các nội dung, mục tiêu thực hiện trong phiếu đề xuất và nhận xét, đánh giá tính cấp thiết, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra, khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn ngân sách cho việc thực hiện…

          Mục tiêu thực hiện của 02 đề tài này đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh PYMIC và xây dựng quy trình xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, sản xuất phân compost từ phân heo, bò trong quá trình chăn nuôi, xử lý bã thải nấm thành giá thể hữu cơ phục vụ cho trồng trọt; đánh giá chất lượng giá thể hữu cơ trong trồng trọt; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tái sử dụng chất thải phục vụ nền nông nghiệp bền vững.

         Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua 02 nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2021; đồng thời đổi tên các nhiệm vụ thành “Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh PYMIC trong lĩnh vực xử lý mùi và chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên”  và “Ứng dụng chế phẩm vi sinh PYMIC xử lý bã thải nấm thành giá thể hữu cơ phục vụ cho trồng trọt” .

               Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.