17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

   Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Cụ thể, 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:
1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
2. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
3. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
4. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.
5. Viện Ứng dụng công nghệ.
6. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.
7. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.
8. Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng.
9. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.
10. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.
11. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế.
12. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.
13. Văn phòng Công nhận chất lượng.
14. Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
15. Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.
16. Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (tên viết tắt là VnExpress).
17. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

    Theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, về cơ cấu tổ chức, Bộ KH&CN có 25 đơn vị trực thuộc, trong đó có 21 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.

(Theo http://www.vista.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.