16 sáng kiến ngành GD-ĐT được đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh

     Sáng ngày 23/8, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ I năm 2018 để xét, đánh giá sáng kiến cấp Tỉnh. Hội đồng do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh, Phan Đình Phùng chủ trì cuộc họp

     Đợt I năm 2018, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh) đã tiếp nhận 83 hồ sơ đề nghị xét sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh.

     Báo cáo tại Hội đồng, ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến Tỉnh cho biết: Sở KH&CN đã thành lập 13 Hội nghị chuyên môn xét, đánh giá với các nhóm nội dung: Lý – Hóa; Văn – Sử – Địa; Toán; Quản lý giáo dục; Giáo dục Tiểu học; Tin học… Mỗi Hội nghị có 07 thành viên gồm thành viên Hội đồng Sáng kiến Tỉnh; cán bộ quản lý các Sở, Ban, Ngành; giảng viên các trường đại học, giáo viên các trường THCS, THPT, Tiểu học, Mầm non… trong tỉnh. Qua đó, 16 sáng kiến được các Hội nghị chuyên môn đề nghị lên Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh xem xét.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến Tỉnh phát biểu tại Hội đồng

     Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng sáng kiến Tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả: Có 16 sáng kiến đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp Tỉnh lần thứ I năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.