15 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần thứ II năm 2017

     Chiều ngày 15/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, đồng chí Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh lần thứ II năm 2017 để xét, đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

     Đợt II năm 2017, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh) đã tiếp nhận 24 hồ sơ đề nghị xét sáng kiến.

Đồng chí Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp

     Tại Hội đồng, ThS Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên cho biết: Sở KH&CN đã thành lập các hội nghị chuyên môn xét, đánh giá với các nhóm nội dung: Nông nghiệp – Xây dựng – Thanh tra – Công nghệ Thông tin; Công tác Đảng; Hội đồng nhân dân – Mặt trận – Đoàn thể – Dân tộc – Tôn giáo. Mỗi hội nghị có 7 thành viên gồm thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh; cán bộ quản lý các Sở, Ban, Ngành, giảng viên các trường đại học, trường chính trị…trong tỉnh.

ThS Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại cuộc họp

     Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Sáng kiến đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 15 sáng kiến đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần thứ II năm 2017.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.