1.547 phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định

     Theo báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Phú Yên, trong tháng 05/2018, đơn vị đã  đã hoàn thành kiểm định 1.547 phương tiện đo bao gồm: 7 cân phân tích, 7 cân đồng hồ lò xo, 21 cột đo xăng dầu, 1.500 đồng hồ nước lạnh, 9 huyết áp kế, 3 xi téc ô tô. Kết quả kiểm tra cho thấy có 1.547 phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định.

     Chi cục cũng đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 08 cơ sở kinh doanh xăng dầu, tương ứng 32 phương tiện đo. Phối hợp với thanh tra Sở KH&CN Phú Yên thanh tra 11 cơ sở y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2, tương ứng với 261 phương tiện đo, trong đó: thành phố Tuy Hòa 08 cơ sở, huyện Phú Hòa 01 cơ sở, huyện Tuy An 01 cơ sở, thị xã Sông Cầu 01 cơ sở.

     Trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy, dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẳn của các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số, mã vạch; sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018; tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề năm 2018…

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.