09 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2019

Chiều 25/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ II năm 2019. Hội đồng do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh phát biểu tại Hội đồng

Đợt II năm 2019, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh) đã tiếp nhận 13 hồ sơ đề nghị xét sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết kết quả xét, đánh giá sáng kiến cấp tỉnh của các Hội nghị chuyên môn đợt II năm 2019, Sở KH&CN đã thành lập 03 Hội nghị chuyên môn xét, đánh giá với các nhóm nội dung: Công nghệ thông tin – Quản lý, Giáo dục – Kỹ thuật, Công tác Đảng – Quản lý – Cán bộ – Mặt trận. Mỗi Hội nghị có 07 thành viên. Theo đó, số sáng kiến được Hội nghị chuyên môn chấm “đạt” từ 2/3 số phiếu của các thành viên trở lên là 09/13 sáng kiến; số sáng kiến được Hội nghị chuyên môn chấm dưới 2/3 số phiếu là 04/13 sáng kiến. Qua đó, 09 sáng kiến được các Hội nghị chuyên môn đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2019.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 09 sáng kiến được đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần thứ II năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thông kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.