06 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2020

            Chiều 21/01/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ hai năm 2020. Hội đồng do Ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh chủ trì (theo Công văn ủy quyền số 275/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh).

Đồng chí Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh phát biểu tại Hội đồng

              Theo báo cáo tổng hợp, đợt II năm 2020, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh) đã tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

              Sở đã thành lập 03 Hội đồng chuyên môn. Mỗi Hội đồng gồm 05 đến 07 thành viên để xét đánh giá các sáng kiến. Sáng kiến được đánh giá theo các tiêu chí: Tính mới, phạm vi áp dụng và hiệu quả kinh tế – xã hội. Sáng kiến “Đạt” khi đảm bảo được 3 tiêu chí: Có tính mới, phạm vi áp dụng trên toàn tỉnh Phú Yên và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực và được Hội đồng chuyên môn xét, đánh giá với ít nhất 2/3 số phiếu Đạt của các thành viên Hội đồng.

Theo đó, số sáng kiến được Hội đồng chuyên môn chấm “đạt” từ 2/3 số phiếu của các thành viên trở lên là 06/06 sáng kiến.

Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh lần thứ hai năm 2020

               Trên cơ sở kết quả của các Hội đồng chuyên môn, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã bỏ phiếu danh sách các sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2020 theo các tiêu chí: Tính mới, phạm vi áp dụng và hiệu quả kinh tế – xã hội mà các sáng kiến đã mang lại. Các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá khách quan, đúng quy định đối với các sáng kiến. Tổng số sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2020 được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đề nghị UBND tỉnh công nhận là 06 sáng kiến.

                    Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh                    trao đổi ý kiến thảo luận

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.