TIN TRONG TỈNH Xem thêm

 

TIN TRONG NƯỚCXem thêm

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Xem thêm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Xem thêm


HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
HOẠT ĐỘNG KHCN
TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
    Đang tải.....

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KH&CN Xem thêm

Tên Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tập tin
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

10/09/2020 15/11/2020 File
Thông tư 21/2019/TT-BKHCN

Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực QLNN của Bộ Khoa học và Công nghệ

18/12/2019 15/05/2020 File
Thông tư 18/2019/TT-BKHCN

Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10/12/2019 10/02/2020 File
Luật thi hành án hình sự năm 2019

Luật thi hành án hình sự năm 2019

17/06/2019 01/01/2020 File
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

13/06/2019 01/08/2019 File
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên

21/06/2019 05/07/2019 File
Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Nghị định 13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/02/2019 20/03/2019 File
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/09/2018 05/10/2018 File
Quyết định số 1851/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên

20/09/2018 20/09/2018 File

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.