<a href="/thu-tuc-hanh-chinh/tin-trong-tinh" title="Tin trong tỉnh" rel="dofollow">Tin trong tỉnh</a>
Ngày 30/7/2022, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ trong phát triển sản phẩm tôm ...
Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 209/KH-UBND 02/08/2022
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 11-NQ/TU 02/08/2022
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU 22/KH-SKHCN 28/07/2022
Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN : Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 06/2022/TT-BKHCN 15/07/2022
Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 107/2020/NĐ-CP 15/07/2022
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 106/2020/NĐ-CP 15/07/2022
Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 Quyết định số 1158/QĐ-TTg 13/07/2021
Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập Thông tư 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021
Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (27/10/2021)
Video Hoạt động KH&CN
Hotline

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở0257.3 555 268
0914 016 224
P.Thanh tra – Hành chính TH0257.3.842.650
  
Người phát ngôn

Giám đốc Sở: Ông Dương Bình Phú
ĐT: 091.401.6224
Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Liên kết Website
Đơn vị trực thuộc
Liên kết