Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 02/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới ... 01/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03/2023/TT-BTC 30/01/2023
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. 18/2022/TT-BKHCN 17/01/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên 237/KH-UBND 04/01/2023
Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 109/2022/NĐ-CP 04/01/2023
Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập 19/2022/TT-BKHCN 30/12/2022
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sử dụng công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng quốc gia 13/2022/TT-BKHCN 02/11/2022
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 56/2022/TT-BTC 14/10/2022
Thông tư Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô 11/2022/TT-BKHCN 27/09/2022
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (11/05/2023)
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 (05/05/2023)
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ đơn vị (28/02/2023)
Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ “Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo, thử nghiệm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)”: (21/02/2023)
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 (21/02/2023)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (17/02/2023)
Thông báo v/v đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) (12/01/2023)
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 (12/08/2022)
Dịch vụ Công

Hotline

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở0257.3 555 268
0914 016 224
P.Thanh tra – Hành chính TH0257.3.842.650
  
Người phát ngôn

Giám đốc Sở: Ông Dương Bình Phú
ĐT: 091.401.6224
Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Phụ trách kết nối và chia sẻ CSDL

Ông Đào Ái Thao
ĐT: 0389243478
Email: daoaithao@phuyen.gov.vn

Liên kết Website
Đơn vị trực thuộc
Liên kết