Tin tức chung

Hoạt động quản lý

Hoạt động TBT

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ doanh nghiệp

Văn bản pháp quy

SỐ HIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Công văn 2043/TTra-P4 Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 30/8/2018

Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2018

Tải file
Công văn số 2176/TĐC-QLCL Bộ Khoa học và Công nghệ 02/8/2018

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN

Tải file
Thông tư 08/2018/BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/6/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Tải file
Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Tải file
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Chính Phủ 15/5/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải file
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP Chính Phủ   16/5/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Tải file
Thông tư 12/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 28/9/2017

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN, Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 26/2012/TT-BKHCN, ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Tải file
Quyết định số 3842/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 08/12/2017

Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải file
Thông tư TT09/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 09/6/2016

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 

Tải file
Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP Chính phủ 09/11/2009

Danh mục hàng nguy hiểm ban hành kèm theo Nghị định 104/2009/NĐ-CP

Tải file
26 văn bản pháp quy.