THÔNG BÁO

Báo cáo rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Sở KH&CN định kỳ năm 2018

Bao_cao_so_32_20180301085435760760

Xem thêm »

Thông báo về việc nộp hồ sơ để xét công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2018

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Căn ...

Xem thêm »

Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 tỉnh Phú Yên

Thông báo : THONGBAOso_dexuat_2019 Biểu mẫu A1-XDNV: Mau_A1-XDNV_Phuyen Biểu mẫu B1-XDNV: Mau_B1_DXDH_Phuyen

Xem thêm »

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 2 năm 2017

Danh sách sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017 được công nhận

Xem thêm »

Thông báo v/v tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại đây cv_so_Noi_vu_nop_ho_so_20180111084208473470

Xem thêm »

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên

Căn cứ Công văn số 7058/UBND-KGVX ngày 25/12/2017 về việc Bổ sung danh mục nhiệm vụ KH&CN bắt ...

Xem thêm »

Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình KHCN trọng điểm quốc gia về khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 tỉnh Phú Yên

      Thực hiện Công văn số 6544/UBND-KGVX ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực ...

Xem thêm »

Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”

Triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ ...

Xem thêm »

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 1 năm 2017

Danh sách sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017 được công nhận

Xem thêm »

Về việc thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2017

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.